Regulamin do konkursu

1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj torebkę Valentini na lato”.

2. Organizatorem Konkursu jest: AGA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Inżynierska 13, 81-512 Gdynia, Polska, NIP: 586-19-81-775.

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w niniejszym Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j z dnia 2020.11.26.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku konkursu udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane tylko przez Organizatora konkursu.

4. Konkurs trwa od dnia 02.08.2021 r. od godziny 15.00 do dnia 09.08.2021 r. do godziny 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania i przesłania pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Instagram spełniającego warunki serwisu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firmy AGA Sp. z o.o. Sp.k ani osoby pozostające w innym stosunku prawnym z Organizatorem Konkursu.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

5. Aby zgłosić swoje uczestnictwo w Konkursie, Uczestnik musi przygotować odpowiedź na zadanie konkursowe „Wstaw w komentarzu 3 emotki, które opisują Twoje wakacje”.

4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki Valentini.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie społecznościowej Instagram.

3. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi opublikować przygotowaną odpowiedź na zadanie konkursowe „Wstaw w komentarzu 3 emotki, które opisują Twoje wakacje” na profilu Valentini na Instagramie (@valentini_official) w komentarzu pod postem konkursowym „Wygraj torebkę Valentini na lato”.

4. Ze wszystkich udzielonych odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze 1 zwycięską odpowiedź. Każdy Uczestnik, może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz. Kryteriami wyboru zwycięskiego zgłoszenia będą: oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność.

5. Wyniki konkursu ogłoszone będą 10.08.2021 r. na profilu Valentini na Instagramie:@valentini_official (https://www.instagram.com/valentini_official/) i będą tam dostępne przez 3 kolejne dni robocze.

6. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

5. NAGRODY

1. Konkurs przewiduje 1 zwycięzce.

2. Nagrodą w konkursie jest Mała brązowa listonoszka z ozdobną klamrą Fiera 4505 (https://sklep.valentini.pl/mala-brazowa-listonoszka-z-ozdobna-klamra-fiera-4505). W razie braku danego modelu, Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody w innej postaci (inny model torebki).

3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.), a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

4. Po ogłoszeniu wyników, uczestnik, który zwyciężył w konkursie zobowiązany jest do wysłania maila na adres: sklep@valentini.pl w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres. W przypadku zwrotu przesyłki zaadresowanej zgodnie z danymi podanymi przez Zwycięzcę, Nagroda ulega przepadkowi i pozostaje do dyspozycji Organizatora. Nagrody są wysyłane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest możliwa ich wysyłka poza granice kraju.

5. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

6. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma AGA Sp. z o.o. Sp.k., dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do zrealizowania nagrody.

7. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

· odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

· w terminie 3 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;

· zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

9. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora.

6. DANE OSOBOWE

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane tylko przez Organizatora.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

· prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu; w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem; w celu wysyłki Nagród oraz w celach podatkowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu; okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@valentini.pl.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje w formie e-mailowej.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przy czym Uczestnik ma prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl